Protokoll

Nätverksverksmöte i Helsingfors 13/1 2001

Ärende

Kommentar/beslut

0.

 

Koordinator och värdarna från Helsingfors hälsade deltagarna välkomna till nätverksmötet.

Se separat deltagarförteckning.

 

1. Godkännande av kallelse och ärendelista

Lades med godkännande till handlingarna.

 

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Torvald Wictorsson och som behjälplig vid minnesanteckningar Ulla Pedersen.

 

3. Arrangören har ordet

Ulla P informerade om program utöver förhandlingarna.

 

4. Föregående årsmötesprotokoll

Bilaga p 4a och b.

Genomgicks vid mötet. Efter information om verkställda skrivelser (grannspråk och bostadssituationen i Sthlm) lades protokollet till handlingarna.

 

5. Slutrapport till SIU för 1999/00 (projekt 86/1999)

Bilaga p 5.

Lades med godkännande till handlingarna.

 

6. Ansökan (SIU) för 2000/01 (projekt 86/2000)

Bilaga p 6 a och b.

Lades med godkännande till handlingarna.

 

7. Lärar- och studerandemobilitet 2000/2001 – rapport för ht 2000 samt aviserad mobilitet för vt 2001.

I nov inkom även DKK 8 000 avsett för Baltikum/Nordvästryssland

 

Bilaga p 7.

Mötet diskuterade den sneda fördelningen mellan öst och väst och möjliga åtgärder i samband med detta (se även p 9).

Förslag beträffande Baltikum/Nordvästryssland skall inlämnas till koordinator senast 15/2 –01.

 

8. Projektmedel för utveckling av intensivkurs

DKK 40 000 erhållna – ej utnyttjade

Bilaga p 8.

Helsingfors gavs ett samordningsansvar att utveckla kurs i Samtalsanalys. Arbetet skall resultera i ansökan om intensivkurs att föreläggas nästa årsmöte.

 

9. Ansökan (1/2 2001) till SIU för ht 2001/vt 2002
  1. Studerandestipendier
  2. Lärarstipendier
  3. Intensivkurser

Torvald informerade om NMR:s och ordförandelandets prioriteringar (utdelades vid mötet).

Mötet uppdrog till koordinator att till SIU ansöka om medel för aktiviteter enligt vidstående. Därutöver skall ansökas om medel för språkstöd (finska) i syfte att stimulera mobilitet till Finland.

Tammerfors och Åbo/Göteborg anmälde intresse för ansökningar om intensivkurser till kommande årsmöte.

 

10. Informationsfrågor
  1. Allmänt
  2. Studentbostäder
  1. Åbo Akademi informerade om att man från och med höstterminen 2001 övergår till en uppdelning av läsåret i tre terminer. En konsekvens av detta är att Åbo Ak helst ser mobilitetsansökningar till höstterminerna.
  2. Studenter uppmanas att söka studentbostad i god tid (se resp universitets hemsida), vilket – framför allt betr hösten – innebär att man inte skall vänta på formellt besked om stipendier.

 

11. Rutiner i samband med ansökningar, fördelning och utbetalning

Bilaga p 11

Ad acta.

 

12. Utseende av koordinator för tiden jan 2000 – jan 2002

På förslag av mötet beslöts att Torvald Wictorssons mandat förlängdes till nästa årsmöte (dec 01).

 

13. Utseende av "nätmästare"

Mötet uppdrog till Svein Lie att även fortsättningsvis fungera som nätverkets webbmaster.

Svein uppmanade de institutioner (förteckning utdelades) som ännu inte lagt över den lokala informationen till egen "server" att snarast göra detta och länka till Nordlikshemsidan.

 

14. Nästa nätverksmöte

Mötet beslöt att nätverksmötena fortsättningsvis tidigareläggs med ca en månad med hänvisning till förberedelsetid inför ansökan till SIU.

Mötet föreslog även att avvika från "Mittnorden" och förlägga nästa nätverksmöte i Reykjavik.

Tidpunkt: 30/11 – 2/12 (med förhandlingar 1/12).

 

15. Avslutning

Nätverksmötet avslutades med tack till Ulla et co för varmt omhändertagande vid mötet!

 

 

Umeå 2001-09-22

Torvald Wictorsson