Nordliks

Referat af Nordliks’ årsmøde i København

15. januar 2000

Referent: Nina Møller Andersen

Tilstede:

Gulbrand Alhaug, Siv Andersen, Arne Aarseth, Birgitta Armgard, Hans Jørgen Boe, Anna Hannesdóttir, Auður Hauksdóttir, Jon Høyer, Lena Hägg, Roger Holmström, Thorsteinn Indridason, Per Langgaard, Steen Larsen-Ledet, Inger Larsson, Svein Lie, Nina Møller Andersen, Leif Olsson, Sarah Paulson, Ulla Pedersen, Ulla Rasmussen, Astrid Rode, Eva Spens, Kristiina Suikkari, Torvald Wictorsson, Claes Åneman.

Dagsorden:

 1. Godkännande av kallelse och ärendelista
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Arrangören har ordet
 4. SIU har ordet
 5. Föregående årsmötesprotokoll
 6. Rapport fra SIU för 1998/99
 7. Ansökan (SIU) för ht 1999/vt 2000
 8. Rapportering om lärar- och studerandemobilitet 1999/2000
 9. Informationsfrågor:
  1. Allmänt
  2. Studentbostäder
 10. Ansökan (1/2 2000) till SIU för ht 2000/vt 2001
  1. Studerandestipendier
  2. Lärarstipendier
  3. Intensivkurser
 11. Rutiner i samband med ansökningar, fördelning och utbetalning
 12. Förslag till gemensamma uttalanden
  1. Nordiska lektorer/lärare i grannspråk
  2. Grannspråk på Island
 13. Val av koordinator för tiden jan 2000 jan 2002
 14. Nästa nätverksmöte
 15. Övriga frågor

Ad 1-3:

Torvald Wictorsson bød velkommen, herefter fulgte præsentationsrunde og godkendelse af indkaldelse og dagsorden. Torvald Wictorsson blev valgt til leder (ordstyrer) og Nina Møller Andersen til sekretær (referent). Efter godkendelsen af protokol fik Nina ordet til praktiske bemærkninger.

Ad 4:

Arne Aarseth fra SIU lagde ud med en præsentation af SIU: dets historie, opbygning, netværk, uddannelsessektor, internationalisering af uddannelser samt samarbejde med institutioner i hele verden. SIU blev præsenteret som en blæksprutte (blækfisk). SIU’s programportefølje blev præsenteret, og her fik vi at vide at de får et Balkan-program i tillæg. Man kan gå ind på internettet og se de forskellige programmer (vejledningen for Nordplus er opdateret), ligesom der blev uddelt en del materiale med yderligere information.

Siv Andersen fra SIU informerede om Nordplus: der blev givet indblik i brug af internettet, specielt med tanke på Nordplus, brugernes direkte indlægning af information (dvs. opdateret information), aktivitetsrapport , detaljer om on-line søgning, tips om udfyldning. (Se også bilag: Vejledning for Nordplus 2000/2001).

Ad 5:

Foregående årsmødeprotokol blev taget op med henblik på hvad der ikke er blevet gjort. Der blev i Uppsala taget beslutning om oversigt over rejsebeløb, især for Færøerne, Grønland og Island. Der var ingen yderligere bemærkninger til forrige års protokol.

Ad 6:

Rapport til SIU 1998/99: Se bilag 6. Der blev vist eks. på rapporteringsblanket. Overskuddet blev taget ind under pkt.8. Forlængninger er lagt sammen til en mobilitet. Der blev konkluderet at det er helt OK som det er gjort. Ansvaret ligger hos universitetet; rigsrevisionen her set på det, og alt er i orden. Dvs. der var kun små opklaringsspørgsmål i diskussionen af budgettet. De officielle cifre er sendt til SIU og via SIU til Ministerrådet (se bilag). Rapporten findes ikke tilgængelig på nettet, men en præsentation af resultaterne vil komme først på internettet via netværket; vi kan så fundere over om det senere skal på hjemmesiden. Det blev foreslået at noget lægges ud på hjemmesiden.

Ad 7:

Ansøgning (SIU) for ht 1999/vt 2000: Se bilag 7. Vores bidrag er 1.160.000 DKK, og vi er et af de 3 største netværk inden for Nordplus.

Ad 8:

Rapportering om lærer- og studentermobilitet: Se bilag 8. Der indikeres et overskud. Det er redovisat på lande, ikke på universiteter. Under ordet frit blev følgende diskuteret: Mht. ansøgninger om rejsestipendier ved forlængelse blev det slået fast at det ikke må gå ud over dem der søger stipendier; det skal bedømmes fra gang til gang, må ikke blive rutine. Der var ønsker fremme om at øge stipendiedelen. Grunden til at beløbet er blevet sænket fra 8000 kr til 6000 kr, var at så blev der plads til flere studerende. Der var spørgsmål oppe om man kan søge flere gange, og det blev konkluderet at man kan søge op til tre terminer hvis de ligger i forlængelse af hinanden, men der kan være forskel på terminlængder i de forskellige lande. Mht. forhøjelse af stipendier blev det konkluderet at netværket må øge presset på politikerne.

Pkt. 9 blev lagt sammen med punkt 11

Ad 10:

Ansøgning til SIU for ht 2000/vt 2001: Der var en livlig diskussion frem og tilbage om følgende:

Antallet af studenteransøgninger er gået ned, hvilket kan påvirke kvaliteten – dette maner til eftertanke. Konkurrencen fra andre stipendieordninger er vokset, der er flere bilaterale aftaler og studenterantallet er gået ned (i hvert fald i Sverige). Det blev sagt at vi skal ikke skaffe flere midler end vi kan komme af med. Auður foreslog samarbejde mellem 2-3 lande om kurser, korterevarende seminarer for lærere og studerende. Det blev besluttet at søge om penge til udviklingsfasen for et sådant samarbejde (Auður Hauksdottir og Torvald Wictorsson).

Der er en ujævnhed i udvekslingen; der er f.eks. ikke så mange der tager til Finland. Reaktionerne på dette var at Auðurs forslag om samarbejde med mindre kurser event. kan hjælpe på dette. I denne forbindelse var der spørgsmål fremme om det er muligt at studere et område der ligger udenfor de nordiske institutters regi. Svarene på dette var at studiet skal hænge sammen, men at vi ikke må være for regide; det skal i hvert fald afklares mellem kontaktpersonerne.

Konklusionen for pkt. 10 blev 1) vi sænker ambitionerne mht. mobilitet, og 2) der skal sættes ind med innovationer mht. kurser (Torvald og Auður laver ansøgning).

Under punkt 10 blev der rejst spørgsmål om andre universiteter kan optages i netværket. (Växjö og Agder har ansøgt, og Växjö har allerede en kontaktperson). Konklusionen blev at vi er parate til at optage Växjö og Agder og før næste årsmøde skal der nedsættes kriterier for optagelse. Dette blev vedtaget af en enig forsamling.

Ad 9 og 11 (slået sammen):

Herunder blev diskuteret: I. udveksling af information, II. lærerstipendier, III. studenterbostäder (boliger) og studenterstipendier, IV. udbetaling af penge.

V. Information sker via internettet og hjemmeside; informationen håndteres stort set 100% elektronisk. Der er forskel i datakapacitet og vi bruger forskellige programmer; med det blev konkluderet at det går.

VI. Lærerstipendier: Der har været en del problemer fordi regler tolkes forskelligt: det gælder tabt arbejdsfortjeneste, betaling for undervisning, spørgsmål om hvad Nordplus-penge kan bruges til (Nordplus-penge kan ikke bruges til honorar/løn!). Det blev sagt at man skal holde sig til hvad der står i vejledningen, og i øvrigt skal der aftales mellem læreren og den institution der besøges; stipendiesummen er et bidrag, modtagerinstitutionen svarer for resten (efter aftale). Men da der alligevel er forskellige tolkninger blev det konkluderet at lærerstipendierne skal justeres, aktualiseres, føres up to date ligesom studenterstipendierne. Det der står i reglerne gælder, men hvert universitet må støtte gæstelærere gensidigt (se også bilag 9).

VII. Studenterbostäder (-boliger): Det fungerer relativt godt, men undertiden er der brist i kommunikationen. Der har været problemer i foråret i Stockholm, men de er løst. Generelt er det dog signaler om at gøre det anderledes, og event. problemer kan afhjælpes ved 1) at man søger om studenterbolig før man ved hvem der har fået stipendier (dvs. der etableres kontakt så snart man har navnene på ansøgerne, altså så hurtigt som muligt) , at man arbejder på det lokalt (de internationale kontorer sørger for informationer, og de lægges på hjemmesiden). Det blev besluttet at ansøgningsfristen skal flyttes til 15.oktober, mens 1.april bibeholdes.

VIII. Udbetaling af penge: Der har været problemer med udbetalinger (især for finske studerende), og det blev slået fast at stipendieudbetalingen skal sendes tilden studerende aktuelle adresse.

Det blev desuden under punktet fastslået at på ansøgningerne skal man angive læste år på universitetet, og på forespørgsel om man kan have Nordplus-status uden stipendiepenge, blev der svaret at det er modtageruniversitetet der bestemmer.

Ad 12: Forslag til gemensamma uttalanden (fælles udtalelse):

’Stillinger i grannspråk’ (bilag 12a) blev (med små justeringer, altså i bearbejdet form) vedtaget, og det blev desuden vedtaget at den skal sendes til samtlige berørte institutioner (med henvisning til Nordisk Ministerråds beretning).

’Grannspråk på Island’  (bilag 12b) skal på grund af ufærdigheder og definitionsspørgsmål modnes og bearbejdes så den er klar før næste årsmøde (Auður og Svein indgår i et samarbejde om bearbejdningen).’

Ad 13:

Valg af koordinator for tiden jan. 2000 til jan. 2002: Turen er kommet til Danmark, men da kandidaten Carol Henriksen, RUC, ikke kan påtage sig opgaven for nuværende, blev der lagt op til en prolongering af Torvald Wictorssons periode, der er altså tale om en overgangsfase, og Torvald Wictorsson blev enstemmigt valgt som koordinator for yderligere 1 år.

Ad 14:

Næste netværksmøde: Helsingfors, Finland, 12., 13. og 14. januar 2001.

Ad 15:

Ingen øvrige spørgsmål.

Torvald Wictorsson / Nina Møller Andersen

Ordf / Referent


SL