NORDLIKS
(ett nätverk inom NORDPLUS, Nordiska Ministerrådet)

Protokoll

Nätverksverksmöte i Reykjavik 1/12 2001

 
Ärende Kommentar/beslut
1.Mötet öppnas
Arrangören har ordet
Koordinator Torvald Wictorsson och Nordliksmötets värd Dagný Kristjánsdóttir hälsade deltagarna välkomna och informerade om programmet utöver förhandlingarna.

Se separat deltagarförteckning.

2.Godkännande av kallelse och ärendelista Lades med godkännande till handlingarna.
3.Val av mötesordförande och sekreterare Till mötesordförande valdes Jens Cramer och som behjälplig med minnesanteckningar Agnetha Simm.
4.Föregående årsmötesprotokoll Bilaga p 4 Lades med godkännande till handlingarna.
5.Slutrapport till SIU för 2000/01 (projekt 86/2000) Bilaga p 5 Rapporten lades med godkännande till handlingarna.
6.Rapport: Ansökan och utfall (SIU) för 2001/02 (projekt 86/2001) Bilaga p 6.

Lades med godkännande till handlingarna.

7.Lärar- och studerandemobilitet 2001/02 rapport för ht 2001 samt aviserad mobilitet för vt 2002. Bilaga p 7a och 7b.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. Mötet beslutade att täcka beräknat underskott med tidigare års överskott.

Koordinator informerade mötet att ansökan om lärarstipendium sker löpande under året, samt att bil 7b ska kompletteras med en förlängning (11 000 DKK).

8.Ansökan (1/2) 2002) till SIU för ht 2002/vt 2003 
a) Studerandestipendier 
b) Lärarstipendier 
c) Intensivkurser
Bilagor p 8a, b o c

8 ab)Studerande- och lärarstipendier:

Mötet uppdrog till koordinator att ansöka om aktiviteter enligt förslag.

8c) Intensivkurser Mötet beslutade att ansöka om båda kurserna

med hänvisning till Nordplus programförklaring (kursutveckling prioriterat område). Vid eventuell prioritering beslutades att i första hand ge stöd till kursen samtalsanalys 5p och i andra hand diktanalys 5p.

Koordinator påpekade att stöd ej ges till lönekostnader utan till resor, material mm. Den av Nordplus krävda medfinansieringen utgörs av lärares arbetsinsatser.

9.Informationsfrågor 
a) Allmänt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Studentbostäder

a)Websidans information diskuterades. Vikten av att meddela rätt länk till respektive institution påpekades, korrekt adress ska meddelas till Svein Lie. Vidare gavs i uppdrag till den nye koordinatorn att se över behovet av marknadsföring genom enhetlig affisch. Information i eventuella broschyrer anpassas av respektive institution.

Därutöver bilades rapporterna ”Referat från miniseminarium om Nordplus” (Bergen, juni 2001) samt ”Brukerundersökelse av utdanningsprogrammet Nordplus” (Bergen, mars 2001)

b) Mottagande institutioner uppmanades att i sin information via länk till ”Housing Office (motsv) uppmärksamma sina inkommande studenter om vad som gäller beträffande ansökan om studentbostad (stoppdatum, eventuella förskottsinbetalningar mm).

10. Rutiner i samband med ansökningar, fördelning och utbetalning Bilaga p 10.

Se hemsidan

11. Nätverksledning/administration a) Koordinator för tiden jan 2002 – jan 2004 

b) Arbetsutskott (i avvaktan på överlämnande till ny nätverksledning)


a)Mötet föreslog Anne Marie Mai/Per Krogh Hansen från Syddansk Universitet, Kolding.

b)Utsågs Carol Henriksen, Nina Möller Andersen, Torvald Wictorsson samt Jens Cramer.

12.Webansvarig Svein Lie har anmält sig villig att fortsätta med uppdraget, vilket mötet tacksamt noterade.
13.Nästa nätverksmöte Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet i Trondheim åtar sig att anordna nästa nätverksmöte. Tidpunkt för mötet blir preliminärt lördagen den 30 november kl. 09.
15.Övriga frågor 
a) Stipendierande utbyten 
Lund/Malmö – Köpenhamn med anledning av broförbindelsen (Lund)
 
 
 
 
 

b)Stipendiefrågor med anledning av Åbo Ak:s treterminerssystem (Aalborg)
 
 
 
 
 

c) Grannspråksundervisning i Sveriges nya lärarutbildning (Göteborg)

Bilaga p 14a.

SIU säger att Högut måste besluta om nya regler. För att stipendium ska utgå måste den studerande bo på studieorten. Det är ok att ge den studerande Nordplusstatus (utan stipendiering), detta måste då anges i ansökan. 
 

b) Mötet informerades om att Åbo Akademi har infört treterminerssystem som ett 2-års experiment. Terminsindelningen ser ut som nedan: 1. Hösttermin: må 3/9 – fr 23/11 –01 2. Vintertermin: må 26/11 – fr 1/3 –02 3. Vårtermin: må 4/3 – fr 24/5 –02 

c) Anna Hannesdóttir framförde farhågor om att organisatoriska och ekonomiska ramar innebar att grannspråksundervisning i lärarutbildningen hotades.

Mötesdeltagarna ombads – var och en på sitt håll – uppmärksamma problematiken.

Se även uttalande om grannspråk från årsmötet i Köpenhamn, januari 2000.

15.Avslutning Nätverksmötet avslutades med ett stort tack till Dagný för varmt omhändertagande vid mötet!

Umeå 2002-02-12

Torvald Wictorsson/Agnetha SimmNordliks