Rapport/Protokoll

från nätverksmötet inom NORDLIKS

i Roskilde Universitetscenter 13-14 januari 1996


Deltagare: Från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Norge och Sverige enligt deltagarlista.

Mötets värdinna, Carol Henriksen, hälsade deltagarna välkomna med ett uppskattat förmiddagsprogram, som innefattade "Projektpedagogik" (Uwe Geist), "Danskämnet på RUC" (Carol H), "Studenterfarenheter" (Jorunn Sandsmark och Terese Germeten Solbakken, utbytesstud. från Bergen), "RUC-utbud till utbytesstuderande" (Anne-Grethe Routley). Programmet avslutades med en suggestiv diktuppläsning av författarinnan Pia Tafdrup.

Nätverksförhandlingar

1. Mötets öppnande

Ordföranden, generalsekreterare Pirkko Lilius, hälsade mötesdeltagarna välkomna. I samband med detta fick mötesdeltagarna möjlighet att uppdatera adresslistan (bilaga 1)
 
 

2. Föredragningslistan

Fastställdes i befintligt skick
 
 

3. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Torvald Wictorsson
 
 

4. Redovisning av beviljningarna i maj och december 1995

Se bilaga 2 (som även inbegriper -94). Ordföranden hade följande huvusakliga kommentarer:

a) Anslaget -95 jämfört med -94 innebar en minskning med 176 000 DKK (Baltikum ej medräknad).

Av olika skäl skedde överföringen från Köpenhamn till Helsingfors sent (ca två månader efter det att beslut togs).

b) Stipendieordningen för Baltikum betraktas som ett särskilt projekt, där anslaget -94 härrörde till initieringsresor (Pirkko L) och anslaget -95 utgör medel för lärar- och studerandemobilitet.

c) Anslaget -96 beräknas bli oförändrat jämfört med -95. Detta innebär en beviljning på ca 1/3 av det sökta anslaget.

d) Anslaget för -97 beräknas höjas till en nivå som skulle medge en täckningsgrad av ca 50% av den totala ansökan.

e) För nätverksmöten finns en praxis som innebär att Ministerrådet svarar för 50% av kostnaden. Resterande del förutsätts täckas av deltagande institutioner.

f) Trots nätverkets förträfflighet bör deltagarna inte bortse från möjligheten att söka medel även utanför nätverket!

g) Slutligen informerades om att Per Eklunds efterträdare som handläggare i Köpenhamn är Inger-Lise Syvertsen, som har en bakgrund bl a som arkitekt i Oslo.
 
 

5. Intensivkurser 1995 och 1996

Augusti 1995: Kurs i samtalsanalys i Helsingfors. Rapport inlämnad till Ministerrådet (bilaga 3).

Planerade och redan beslutade kurser 1996:

  1. Litteraturkurs på Färöarna 1-13/7 -96. Information är utskickad. OBS! Ansökningstiden är förlängd till 15/2.
  2. Tvåspråkighetskurs i Åbo 12-23/8 -96. Informationsmaterial kommer (ansökan 1/4 till Marketta Sundman).
På förekommen anledning påtalades vikten av god och framför allt aktiv information! I händelse av få anmälda deltagare tas beslut om eventuell avlysning av kursansvarig i samråd med generalsekreteraren.
 
 

6. Fördelning av oanvända stipendiemedel

Se bilaga 4a och 4b gällande fördelning av anslagen beviljade maj -95 och dec -95.

Några återkommande problem i stipendieutnyttjandet diskuterades. Bl a togs upp frågan om "fiktivt/öppet" ansökningsförfarande versus namngivna stipendiekandidater. Det påpekades att resmål måste anges (av resestipendieskäl). I detta sammanhang diskuterades även generalsekreterarens möjligheter att göra prioriteringar vid den slutliga fördelningen samt de redovisningssvårigheter som uppstår när vaktombyte sker mellan koordinerande universitet.

Mötet beslutade

7. Samarbetet med de baltiska institutionerna

De samordnade ansökningarna NORDLIKS - Baltikum diskuterades (se även p 4). Det projekt, som den särskilda stipendieordningen för Baltikum utgör, innebär mobilitet för fördjupningsstuderande (magisternivå). Syftet är att dessa inom ramen för sina stipendierade studier skall kunna delta i ett forskningsprojekt, som utmynnar i ett magisterarbete. Det överordnade syftet med projektet är naturligtvis att medverka till en bas för egen lärarförsörjning vid de baltiska intitutionerna.

Beträffande handläggningen av ansökningarna beslöt mötet

8. Samarbete med de nordiska språk- och litteraturkurserna

Här påmindes om möjligheterna för baltiska grundutbildnings-studerande att delta i sommarkurserna (se kursbroschyren sid 3).

I övrigt informerades om ett nytt nordiskt forskningsprogram "Norden i Europa" initierat av Ministerrådet (kontaktperson Staffan Sönnergård).
 
 

9. Tillgodoräknandefrågor: NORDLIKS - ERASMUS/SOKRATES - ECTS-systemet

ECTS (European Credit Transfer System) har utvecklats inom ERASMUS och är i vissa fall en förutsättning för utbytesprojekt. Frågan uppkom om inte detta också om möjligt kunde få tillämpningar inom NORDLIKS för att avhjälpa dokumenterade svårigheter i tillgodoräknandet och därutöver bidra till en gemensam hållning i NORDLIKS-institutionernas hantering av egna ERASMUS-projekt. Mötet uttalade som sin mening

10. Val av nätverkskoordinator (generalsekreterare) 1996-97

Pirkko Lilius, som p g a nya arbetsuppgifter undanbett sig återval, har i tidigare utskick bett institutionerna inkomma med förslag. Dessa pekade entydigt åt en viss riktning, varför mötet beslutade

att till ny huvudkoodinator för NORDLIKS-nätverket utse Svein Lie, Oslo.

****************

Efter denna viktiga uppgift (som åtföljdes av handklappningar) ajournerade sig mötet. I avvaktan på nästa dags förhandlingar företogs ett uppskattat aftonprogram i Vikingsskibsmuseet i syfte att upprätthålla och om möjligt förbättra deltagarnas andliga, kulturella och lekamliga status. Här ingick såväl musik (Sonus-Koret) som en tusenårig färd bakåt i historien (så går det när man ror!) och avslutningsvis ett nutida prov på dansk kulinarisk tradition. I samband med det senare avtackades Pirkko Lilus för ett mycket förtjänstfullt arbete de senaste två åren. Svein Lie, som uttalade sig å mötets vägnar, betonade främst det goda samarbete som vidmakthållits och utvecklats av Pirkko. I detta inbegrips också den möda som oundgängligen krävs för att koordinera en mängd institutioner, vilkas tolkning av den akademiska friheten stundom svårligen låter sig förenas med krav administrativ akribi!
 
 

********************


11. Förhandlingar återupptogs,

nu med nytillträdde nätverkskoodinatorn Svein Lie som mötesordförande.
 
 

12. Information om möte kring nordiskt språksamarbete

Svavar Sigmundsson informerade om detta möte, som avhölls å Hanaholmen, Helsingfors i juni 1995 i syfte att utveckla NORDMÅL-programmet. Se i övrigt konferensrapport.
 
 

13. Nätverksansökan 1 mars 1996

Mötet beslöt enligt följande.

14. Nästa nätverksmöte

Mötet beslöt föreslå att nästa möte äger rum i Åbo 11-12/1 -97.
 
 

15. Allmänt kring studerandeutväxlingar

Paavo Kettunen redovisade problemställningar och gav synpunkter på möjliga lösningar. Se i övrigt p 6.
 
 

16. Nätverkshandboken

Mötet beslutade

att ny utgåva skall utkomma inför 1996/97. Varje institution ser över sin text och meddelar ändringar till Svein Lie (per e-post eller diskett) senast 15/2 -96. Uppge gärna hemsida/WWW.
 
 

17. Synpunkter på lärarutbyte

Förteckning (dock ej fullständig) över önskade kontakter och befintliga möjligheter föreligger sedan tidigare. Carol H påpekade denna inte föranlett någon reaktion och önskade en bredare förteckning och ett bättre utnyttjande.
 
 

I samband med denna punkt påtalades också problemet med dubbelarbete för besökande lärare, vilket i första hand måste lösas inom den egna institutionen.
 
 

18. Mötet avslutades,

varvid Pirkko Lilius uttalade mötets tack till Carol Henriksen i synnerhet och RUC i allmänhet!
 
 

Umeå 22/1 1996
 
 

Torvald Wictorsson

mötessekreterare