Referat af Nordliksmøde i Trondheim

lørdag den 30.november 2002

ved Nina Møller Andersen

Deltagere

Dagsorden


Ad 1. Sarah Poulsen byder velkommen og informerer om stedet og dagens program. Anne-Marie Mai takker for valget af hende og Per Krogh som koordinator og administrator og fortæller lidt om deres institution i Kolding.

Ad 2. Indbydelse og dagsorden godkendes.

Ad 3. Jens Kramer vælges som mødeleder, Nina Møller Andersen som referent.

Ad 4. Referat fra forrige årsmøde godkendes (bilag 1).

Ad 5. Torvald Wictorsson orienterer om slutrapport fra SIU: Ingen rapport til uddeling her og nu, den skal revideres lidt og udsendes senere. Men det kan oplyses at overskuddet er større end ventet; det drejer sig om tilbagebetaling af noget højskolemoms, således at 50.000 dkr overføres.

Ad 6. Per orienterer om ansøgning for 2002/03: søknad til Nordplus ref.86/2002 (bilag 3a) og udfaldet (bilag 3b).

a) og b) Kun halvdelen af det ansøgte beløb til støtte til netværket, samt det ene af to ansøgte intensivkurser blev bevilget. Fastholdes den lavere netværksstøtte kan det betyde større egenfinansiering af deltagelse i netværksmøde; evt. i form af frafald af særlig støtte til deltagere fra øerne.

c) Ulla Pedersen orienterer om samtalekurset: Det holdes i august 2003 (ønsker fra Trondheim om at det bliver i begyndelsen, af studiemæssige årsager). Hvor kurset skal holdes vides endnu ikke, men det problem bliver løst. Marts/april orienterer Ulla detaljeret om kurset over e-mail, men preliminær information kommer så snart som muligt.

Ad 7. Per orienterer om lærer- og studentermobilitet 2002/03. Rapport for efterår 2002 og adviseret udkomme forår 2003. Bilag 4a: Studenterudveksling: økonomi. Bilag 4b: antal studenterudvekslinger i forhold til lande. Bilag 4c. Lærerudvekslinger. Bilag 4d: status dags dato. Mange ud af Finland og til Island, men ikke den anden vej ellers er det pænt jævnt. Ad 4d: Der er 21.500 kr. tilbage til lærermobilitet til foråret. Alle interesser forsøges imødekommet.

Generel diskussion under 7: De svenske institutioner er delt i litteratur og sprog, derfor er det vigtigt at de studerende selv tager kontakt til den relevante institution det skal af ansøgningen fremgå om det drejer sig om litteratur eller sprog. Det er også vigtigt at der både er e-mail og postadresse på ansøgningen. Problematisk at ikke alle kontaktpersoner kommer til møderne Sarahs liste med kontaktpersoner skal tjekkes/opdateres. Nogle nordiske institutioner har også mediestudier under sig og vil gerne sende studerende ud for at studere medier andre steder, derfor må der tages hensyn til at vi har forskellige strukturer og udviser fleksibilitet og hjælpsomhed i den henseende, via netværket kan vi skabe kontakt mange studenter tager ud for at lære det de ikke kan lære hjemme. Mange institutioner ved ikke hvad de studerende kommer med, så de skal have en beskrivelse af deres uddannelse med. Der bliver også udtrykt behov for sproglige grundkurser. Tilmeldinger skal ske til tiden hellere framelding end for sen tilmelding.

Ad 8: Ansøgninger til SIU 03/04: Studenterstipendier (a), lærerstipendier (b) Per melder ud at vi søger som vi plejer. Torvald informerer om at SIU regner med total tildeling som tidligere år, men der kan ske skift i vægtningen total set holdes den traditionelle ramme dog. Der er nye toner fra Nordisk Ministerråd; man så gerne en omlægning, men indser at mobiliteter er vigtige så det er ikke noget problem.

Intensivkurser (c): Vi skal huske at vi kun får et intensivkursus ad gangen.

Roger orienterer om ny ansøgning om digtanalysekursus (bilag 5): Kurset var for kort i første omgang, nu bearbejdet så kurset er 5 arbejdsdage (tirsd.-sønd.: økonomisk: billigere flyrejser). Eva Lilja i Göteborg har påtaget sig planlægningsarbejdet. Budgetteringen er blevet finslebet; den formelle beslutning er færdig i slutningen af februar. Det bliver lidt dyrere fordi det er udvidet med nogle dage. Netværket har i princippet godtaget kurset, men budgettet er nyt. Kurset går ind under et andet årsbudget end samtalekurset. Der holdes møde i april, derfor vigtig at vide hvem der kunne tænke sig at deltage i mødet. Send e-mail til Roger herom.

Hvis man har interesse i kurser i fremtiden opfordres man til at begynde at tænke nu!

Ad 9: Rutiner i forbindelse med ansøgning, fordeling og udbetaling (bilag 6). Rutinerne gennemgås, men kun småjusteringer af Torvalds rutiner:

Der er en skærpelse mht. skemaerne: Kun vores egne skemaer accepteres (se bilag). De modtages helst elektronisk eller via almindelig post, men kan også faxes ind; faxnummer: + 45 6550 1092. Der har været for mange fejl det koster arbejdskraft = penge derfor er det nødvendigt at indføre gebyr hvis der er fejl eller mangler. Et vilkår for at søge er at man opgiver sine bankoplysninger. Oplysningerne skal komme på én gang og kun én gang. En liste over hvad man kan få i rejsetilskud findes på nettet. Rutiner og skema sendes rundt til os alle med korrektioner og tilføjelser så hurtigt som muligt. Prioritering er nødvendig. Det er kontaktpersonerne der udfylder skemaerne og sender dem. Hjemrejser under et års ophold kan tildeles. Man kan ikke få Nordliksstipendier flere gange, men man kan forlænge til et år. Forlængelse af stipendium giver ikke nødvendigvis et nyt rejsestipendium, men man kan søge. Forslag om at de studerende indleverer en form for rapport eller rapporterer og videregiver information til nye stipendiater, og at disse rapporteringer formidles både til hjemland og gæsteland (det kan ske i forbindelse med meritoverførslen).

Spørgsmål om skabelonerne (rejsestipendier) kan ændres Per spørger SIU. [PKH: Det har jeg siden gjort, og SiU oplyser, at skabelonerne er opdateret med 25% fra medio december 2002.]

Informationer om Nordliks kan ikke ensartes hver især må gøre det på deres måde bare der bliver informeret!

Ad 10. Netværksudvidelse: Forespørgsel fra Stavanger (bilag 7) og drøftelse af generelle regler for optagelse i netværket samt af hvad vi gør ved de mindre aktive i netværket. Drøftelser frem og tilbage; den generelle stemning er en principiel reservation: der er et klart skel mellem universitet og højskole, netværket kan ikke bære en udvidelse, derfor besluttes det: 1) vi skal ikke åbne netværket op for ikke-universitetsuddannelse (kriteriet er doktorgraden), 2) der er ikke umiddelbart plads til flere (snarere tværtimod).

Ang. de passive medlemmer: Et problem at man ikke kan sende studenter til en institution hvor der ikke er en kontaktperson at kontakte, derfor skal vi henvende os til dem og spørge om de vil være med eller ej. Beslutning: Per kontakter de pågældende institutioner/kontaktpersoner med anmodning om tilbagemelding om de vil være med, hvis negativt svar eller intet svar stryges de af listen deadline 1.februar.

Ad 11. Næste netværksmøde: Det næste netværksmøde skal efter planen foregå i Sverige, svenskerne bestemmer selv hvor; de tre tilstedeværende arbejder på det. Tidspunktet: lørdag den 22.nov. 2003 (21.-23.nov. 2003). Sted: Umeå (Torvald) har givet præliminært givet tilsagn om værtskab for mødet. Vi glæder os!

Ad 12: Diverse: Svein Lie har meddelt at vi ikke er gode til at forny vores web-sider: Vi skal hver især have vores egen Nordliksside, siden skal ligge decentralt, så man selv kan arbejde på den. Nogle skal rette op på deres side! Vi beder Svein Lie fortsætte som web-master og takker for hans store indsats.

Anna orienterer om undersøgelse: Anna og Gitte Mose er af Nordisk Ministerråd blevet bedt om at undersøge uddannelserne af universitets- og gymnasielærere; alle Nordens sprog skulle være repræsenteret. De har sendt spørgsmål ud til institutionerne, har fået svar og er i gang med konklusionerne. Hovedkonklusionen er at ambitionerne ligger meget højt over alt, men mulighederne og midlerne til at indfri dem er ikke så gode, f.eks. nedlægges nordiske lektorater flere steder.

Der var på mødet enighed om at informationer om undersøgelser som denne er vigtige at få ud og at det er vigtigt at holde fast i et netværk som vores. Der var nogle der luftede rygter om at netværket skulle nedlægges; men netværket kan ikke nedlægges; pengene kan beskæres; men vi er aktive så vi behøver ikke være nervøse (mente Per).

Der var tak til Kolding-holdet for deres store arbejdsindsats, og Jens takkede for god ro og orden og lukkede mødet.Til web: Svein Lie