Nordliks

 

Protokoll från nätverkskonferensen i Uppsala

16/1 1999

 

Deltagare

1. Godkännande av kallelse och ärendelista

Mötet godkände kallelsen samt kompletterade ärendelistan med p 8 b och c.

 

2. Val av mötesordförande och minnesantecknare

Till mötesordförande valdes Torvald Wictorsson och som minnesantecknare Ann Blückert.

 

3. Ansökan till NMR för 1998/99 – information

Koordinator meddelade att anslaget belopp för ht 1998 och vt 1999 var 1 060 000 DKK (sökt belopp 2 400 000). I övrigt hänvisas till tidigare utskickad information. Slutredovisning av anslaget sker senast oktober 1999.

 

4. Rapport om

a) Lärar- och studerandemobilitet 1998/99

Se bilaga 2 a (rapport 1998) och b (studerandeströmmar). Efter rapportens sammanställning har för vt 1999 ytterligare två studerandestipendier samt ett lärarstipendium tillkommit.

b) Intensivkurser

Den aviserade intensivkursen i Reykjavik 1999 inställs p g a ändrade tjänsteförhållanden för tänkta kursansvariga. Dagny K undersöker alternativ möjlighet (senast 1/3).

 

5. Ansökan till NMR för 1999/2000

Ramansökan skall vara NMR tillhanda senast 1 februari, vilket ombesörjs av koordinator. Mötet beslöt

 

6. Nätverksinterna ansöknings- och handläggningsrutiner

Nu gällande ansökningsrutiner för kontaktpersonerna (1/4 och 1/11) bibehålls (se även bilaga 3), liksom praxis beträffande fördelning mellan nätverksinstitutionerna. Mötet ville emellertid klarlägga följande.

 

7. Information

a) WWW-sidor

Webmaster Svein meddelade att de institutioner som ännu inte flyttat över egen informationstext från NORDLIKS till sina lokala hemsida bör göra detta. Detta innebär att man kan själv kan redigera sin text utan att behöva gå via Svein.

b) Intern datorkommunikation

Mötet konstaterade att varierande utrustning, främst beträffande datorprogramvara, innebär vissa svårigheter. För att underlätta underlätta kommunikationen mellan koordinator och kontaktpersonerna kommer bilagematerial att dels kopieras in i e-postmeddelandet, dels bifogas som rtf-fil. Detta gäller i första hand "massutskick". I undantagsfall kommer även brevledes utskick att ske.

c) Affischer (ärende från förra mötet)

Randi redovisade ett förslag på utforming. Mötet beslöt att såväl produktion som utformning skall ske lokalt. Frågan om egen logo bordlades.

 

8. Samverkan med andra stipendieordningar

a) SOCRATES – NORDLIKS

Ett förslag om koordinering av SOCRATES-avtal inom ramen för NORDLIKS lämnades utan åtgärd.

b) Samverkan NORDKURS – NORDLIKS

Mötet uppdrog åt koordinator samt Turid, Jens och Svein att undersöka ekonomiska samverkansmöjligheter (stipendier) i samband med sommarkurs på Grönland 2000.

c) Samverkan Baltikum och Nordvästryssland

Mötet uppdrog åt koordinator att utifrån nätverkets intentioner hantera eventuella samverkansfrågor och i samband med propåer om detta framföra synpunkter på gällande stipendieordning.

 

9. Nätverksmöte 2000

Mötet beslutade att inleda nätverkets kommande årtusende med möte i Köpenhamn. Värd: John E Andersen. Tidpunkt: 7-8 alternativt 14-15 januari.

 

Torvald Wictorsson  (Ordf)       Ann Blückert
 

 

 

 


Deltagare vid nätverksmötet i Uppsala 15–16 januari 1999

 1. Gulbrand Alhaug, Tromsö
 2. John E. Andersen, Köpenhamn
 3. Kirsten Berg, Åbo universitet
 4. Ann Blückert, Uppsala
 5. Randi Benedikte Brodersen, Bergen
 6. Jens Cramer, Århus
 7. Inge Fagerbakk, Vasa
 8. Carol Henriksen, Roskilde
 9. Roger Holmström, Åbo Akademi
 10. Lena Hägg, Uppsala
 11. Bo Hakon Jørgensen, Odense
 12. Peter Kirkegaard, Ålborg
 13. Dagny Kristjansdóttir, Reykjavik
 14. Per Langgård, Nuuk
 15. Inger Larsson, Stockholm
 16. Svein Lie, Oslo
 17. Kristina Nikula, Tammerfors
 18. Leif Olsson, Joensuu
 19. Thomas Olsson, Göteborg
 20. Ulla Pedersen, Helsingfors
 21. Turið Sigurðardóttir, Torshamn
 22. Fredrik Skaar, Trondheim
 23. Eva Spens, Stockholm
 24. Torvald Wictorsson, Umeå
 25. Claes Åneman, Uppsala
 RAPPORT 1998

 

Studerandemobilitet

Ht 1998

Vt 1999 (korrigerad)

Lärarmobilitet

Ht 1998

Vt 1999 (preliminärt)

Intensivkurs 1998

Planerad kurs i Reykjavik uppsköts till 1999. Beviljat (dock ej rekvirerat) belopp: 130 000 DKK.

Nätverksmöte 1998

Avhölls i Bergen 1998-01-10. Värd: Randi Brodersen.


Översiktlig redovisning av studerandeströmmarna ht -98/vt -99

Ht -98

Till

Från

Danmark

Finland

Grönland

Island

Norge

Sverige

TOT

Danmark

1

2

7

8

18

Finland

7

1

13

21

Grönland

Island

Norge

5

7

12

Sverige

4

1

7

2

14

TOT

16

1

1

16

10

21

65

Vt -99

Till

Från

Danmark

Finland

Grönland

Island

Norge

Sverige

TOT

Danmark

2

6

2

10

Finland

2

3

16

21

Grönland

Island

Norge

1

1

1

2

5

Sverige

1

1

6

3

11

TOT

4

1

1

9

12

20

47


Rutiner 1999/2000

Jan.-mars: Kontaktpersonerna informerar lokalt om NORDLIKS (affischer och liknande), tar emot ansökningar och fyller i ansökningsblankett, som sänds till koordinator innan 1. april. Ansökan tas gärna emot per e-post. De uppgifter som koordinatören behöver är följande:

1. feb Koordinator söker anslag för ht 1999/vt 2000

1. april Sista dag för kontaktpersonerna på resp. institution att skicka ansökan till koordinator

Maj/juni Besked från NMR (SIU) om beviljat belopp, som koordinator fördelar och meddelar institutionerna. Om besked från NMR dröjer görs en preliminär fördelning.

Juli: Koordinator ansvarar för att stipendierna för hösten blir utbetalade

Augusti Studenterna får sitt stipendium, vanligtvis utbetalat som postanvisning till hemadressen

 
***

Aug.-okt. Kontaktpersonerna informerar lokalt om Nordliks (affischer och liknande), tar emot ansökningar och fyller i ansökningsblankett, som sänds till koordinatoren innan 1.november. Ansökan tas gärna emot per e-post. Uppgifter: Se ovan

1. nov Sista dag för kontaktpersonerna på resp. institution att skicka ansökan till koordinator

Nov Koordinator gör fördelning och meddelar institutionerna

Dec Koordinator ansvarar för att stipendierna för våren blir utbetalade

TW


Til web 26.03.99: Svein Lie

Nordliks