Lærerveiledning


VEILEDNING

FOR LÆRERE SOM FÅR NORDLIKS-STIPEND

For lærere som får stipend for å oppholde seg ved et annet universitet med Nordplus-stipend, gjelder bl.a. disse reglene:
 1. Stipendet som er gitt (oppholds- og reisestipend), er ment å skulle dekke merutgiftene ved å reise til og oppholde seg ved et annet universitet.
  Det vil derfor ikke bli gitt midler ut over dette fra Nordliks eller mottakeruniversitetet, selv om det kan påvises at utgiftene har vært større.
 2. Det forutsettes at læreren oppholder seg ved og er en del av miljøet ved mottakerinstituttet i den tid som han/hun har fått stipend for (minimum en uke).
 3. Oppholdene skal omfatte minst en uke og minst åtte timers medvirkning i undervisningen ved gjesteinstitusjonen.
 4. Annen virksomhet (møter, symposier, arkivarbeid m.m.) skal normalt ikke erstatte undervisningen.
  Nordplus-stipend gis for lærervirksomhet, ikke annen virksomhet vi har som forskere, administratorer o.l.
 5. Etter avtale med eget institutt kan undervisning gitt av lærere med Nordplus-stipend ved et annet institutt regnes som undervisning ved eget institutt.
  Men om en lærer får godskrevet denne undervisningen på eget institutt, er noe lærerens hjemmeinstituttet selv må avgjøre. Det er altså ikke noe en lærer kan kreve overfor eget institutt når man har fått stipend.
  Om instituttet ikke vil godskrive den undervisningen det er tale om, vil den undervisningen man gir ved et annet institutt, komme i tillegg til vanlig undervisning ved eget institutt. Om så er tilfelle, har læreren ikke krav på ekstra betaling for undervisningen, verken fra Nordliks eller fra den mottakende institutt.
 6. Etter endt opphold skal det skrives en rapport (ca. 1 A4-side) der utvekslingen evalueres. Rapporten sendes koordinator.
 7. Og til sist: En ledestjerne for alle som får lærerstipend fra Nordliks, bør være at oppholdet primært er et bidrag til en god sak, nemlig nordisk samarbeid og internordisk forståelse.